Phân loại vật thể bằng Deep Learning

Đây là clip demo công nghệ nhận diện vật thể bằng Deep Learning. Chúng tôi sử…

Quạt đèn LED 3D Hologram

Quạt đèn LED 3D Hologram độ phân giải cao 52cm, 724 LED Aturos Z7 HD50 (dùng…