Hướng dẫn sử dụng Bug Tracking

Giới thiệu

Bug Tracking là website quản lý công việc nội bộ của cty VisCom Solution. Bug Tracking sử dụng source của Open Project phiên bản free.
Members của VisCom Solution truy cập Bug tracking tại link: https://bug.viscomsolution.com/

Mục tiêu của Bug Tracking bao gồm:

 1. Theo dõi danh sách các dự án và công việc của từng dự án
 2. Quản lý các trạng thái công việc như: độ ưu tiên, thời gian,…
 3. Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên

Quy ước về Work package

Mỗi work package là 1 công việc, công việc này do members của project tạo ra. Khi hoàn thành hết work package là hoàn thành project.

Type – loại package
Có các loại gồm:

 1. Task: công việc cụ thể
 2. Milestone: mốc thời gian kết thúc 1 giai đoạn
 3. Issue: các vấn đề xảy ra trong quá trình thử nghiệm, sử dụng
 4. Feature: chức năng của sản phẩm, có thể gồm nhiều task và nhiều bug
 5. Test: viết test case hoặc thực hiện test, sau khi test có thể done hoặc tạo ra bug
 6. Write doc: viết tài liệu, hướng dẫn sử dụng, design,…
 7. Bug: lỗi của phần mềm/phần cứng,…
 8. Research: nghiên cứu 1 tính năng nào đó, kết quả là có khả thi hay không
 9. Deploy: công việc thực hiện ở phía khách hàng
 10. Feedback: ghi nhận phản hồi từ phía khách hàng

Status
Khi thực hiện công việc cần update work package đúng với trạng thái để mọi người có thể nắm được tiến độ & kết quả công việc.

 1. New: vừa mới tạo
 2. Writing: đang viết tài liệu
 3. Wrote: đã viết xong tài liệu
 4. Confirmed: xác nhận bug đã fix xong
 5. In progress: đang thực hiện công việc
 6. Developed: đã thực hiện xong feature, đã fix xong bug
 7. In testing: tester đang test bug
 8. Reopen: công việc đã done nhưng lại xảy ra
 9. Test failed: khi test thấy bug vẫn chưa fix xong
 10. Done: hoàn thành công việc
 11. On hold: tạm dừng công việc
 12. Rejected: từ chối công việc (phải ghi rõ lý do từ chối)

Các lưu ý khi chuyển trạng thái:
– Với mỗi loại package chỉ có thể chọn các status tương ứng. VD: In testing chỉ có thể chuyển sang Test failed hoặc Confirmed. Done chỉ có thể chuyển sang Reopen.
– Mỗi quyền chỉ có thể tạo & chuyển sang các status tương ứng. VD: chỉ có developer mới có thể chuyển Feature sang Developed, chỉ có tester mới chuyển bug từ In testing sang Test failed hoặc Confirmed
– Công việc chỉ đóng khi được chuyển sang 1 trong 3 status: confirmed, done và rejected

Leave a Reply