FaceMon – phần mềm nhận diện khuôn mặt online

Nhận diện khuôn mặt (Facial Recognition Technology hoặc Face ID) hiện là một công nghệ đang…