Cơ sở pháp lý miễn thuế sản xuất phần mềm

Phần mềm là 1 ngành sản xuất được miễn thuế bên cạnh các ngành khác như…

Link download các phần mềm Kế toán

Hỗ trợ kê khai HTKK-v4-5-9.zip MISA 2020 R11 MISA_SME_2020_Setup_R11.exe Tool ký số tool_ky_so.zip

Lao động công nghệ thông tin chưa được giảm thuế TNCN

Mình thấy có Nghị quyết 41/NQ-CP có đề cập tới việc giảm 50% thuế cho lao…